Regulamin

 1. Osoby biorące udział w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca I love dance pisemnie oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń ruchowych i biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 2. Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby przestrzegające Regulaminu mające opłacone wybrane zajęcia sportowe wg. aktualnego cennika.
 3. Po wejściu do Studia należy okazać karnet lub dokument, który zostanie wymieniony na kluczyk do szafki. W przypadku zgubienia kluczyka naliczana jest opłata w wysokości 25 złotych, a w przypadku zepsucia kluczyka opłata 5 złotych.
 4. Studio Tańca zobowiązuje się do prowadzenia zgodnie z grafikiem. W przypadku  choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na zajęciach studio zapewnia zastępstwo. W  przypadku braku zastępstwa studio zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla uczestników terminie lub możliwość przesunięcia lub zwrotu opłaty.
 5. Podczas zajęć na sali mogą przebywać jedynie osoby znajdujące się na liście uczestników danych zajęć. W celu komfortu wszystkich uczestników rodzice oraz osoby trzecie nie mogą przebywać na sali podczas zajęć sportowych.
 6. Studio tańca ma prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje telefonicznie lub osobiście osoby zgłoszone na dane zajęcia.
 7. Studio tańca nie zwraca opłaty za zajęcia, na których uczestnik nie był z własnej winy. W wyjątkowych wypadkach prośba o przeniesienie karnetu może zostać rozpatrzona przez organizatora.
 8. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale treningową. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
 9. Instruktor ma prawo wykluczyć z zajęć osobę, która zakłóca przebieg zajęć lub zachowuje się w sposób niestosowny, bez zwrotu wpłaconej za dane zajęcia kwoty. W przypadku młodzieży pozostaje ona pod opieką instruktora, jednak nie bierze czynnego udziału w zajęciach.
 10.  Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach studio tańca nie odpowiada.
 11.  Minimalna ilość osób dla założenia grupy wynosi 5 uczestników.
 12. Rodzice niepełnoletnich uczestników Studia Tańca zobowiązani są do osobistego przyprowadzania na zajęcia i odbierania z zajęć swoich dzieci.
  W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby jest dopuszczalne po zgłoszeniu tego faktu trenerowi lub instruktorowi.
 13.  Zajęcia trwają 50 minut, rozpoczynają się rozgrzewką, kończą rozciąganiem. Wyjątek stanową zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat oraz Nordic Walking i Joga.
 14. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca I Love Dance jest równoznaczne z zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.